Algemene voorwaarden

1. Verkoper
CreatiVy is gevestigd te 2470 Retie, Hoefsmidstraat 22 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0837.888.077 ("Verkoper").

2. Algemeen
De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten van "CreatiVy”.
Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.
 
3. Aansprakelijkheid 
CreatiVy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5. Levering
De verzendkosten van Bpost, vermeld op de site, zijn enkel van toepassing voor België. Indien u de goederen in een ander land wilt laten leveren, neem dan contact op via creativyke@gmail.com voor een offerte op maat.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een foutieve keuze van de verzendoptie tijdens het afronden van uw bestelling. De fout kan aanleiding geven tot extra kosten. Indien er onduidelijkheid bestaat over de manier van verzenden, nemen wij contact met u op. Wanneer u zelf twijfelt, aarzel dan niet contact op te nemen met ons via creativyke@gmail.com

CreatiVy werkt samen met Bpost. Indien er door omstandigheden geen postbedeling is, kan de levertijd uitzonderlijk langer zijn. Dit gebeurt buiten mijn wil.

Indien verkeerde goederen geleverd worden, neem dan contact op met creativyke@gmail.com. U stuurt de goederen terug op. Na ontvangst van deze goederen, sturen wij de correcte goederen op. Het terugsturen van foutief geleverde goederen is ter onze last. 

6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

7. Betalingstermijn
De factuur dient betaald te worden, ten laatste 14 dagen na de besteldatum of na het ontvangen van een bevestigingsemail van CreatiVy. Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt CreatiVy zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding naar de koper. 
 
8. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

9. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. Herroepingsrecht
De koper heeft het recht om aan CreatiVy mee te delen dat hij afziet van de aankoop. Zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen.
Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, is hij verplicht ons hiervan binnen deze periode op de hoogte te brengen. Dit kan per e-mail, post .... Men kan ook het herroepingsformulier hiervoor gebruiken en doorsturen naar creativyke@gmail.com. De goederen moeten in originele staat op eigen risico en kosten terug gestuurd worden naar CreatiVy, Hoefsmidstraat 22, 2470 Retie, België. 


Het retourneren van goederen is geheel voor eigen rekening en op risico van de koper. (Behalve wanneer CreatiVy goederen foutief leverde. Zie punt 5: levering.) De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, kunnen niet teruggenomen worden en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Goederen die reeds gewassen zijn worden ook niet teruggenomen! 

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal CreatiVy het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen. Hiervoor zal hetzelfde betalingsmiddel van de consument gebruikt worden, tenzij de consument uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere methode. Hiervoor zal steeds de toestemming gevraagd worden aan de consument.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen.


10. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.  De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van uw bestelling. 
U kunt kiezen tussen verzending via PostNL of afhaling. Indien u de goederen zelf komt ophalen, worden geen verzendkosten gerekend.

12. Foto's
Alle foto's op de website van CreatiVy worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven, en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. CreatiVy is dan ook niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen. (Ook de instellingen en kwaliteit van u beeldscherm heeft hier een invloed op)

13. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van CreatiVy, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. CreatiVy zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. 

14. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

15. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Vragen?

Verzenden?

  • Gratis verzending vanaf €100,00 (enkel België)
  • Gratis afhalen in Retie (Kies bij de laatste stap voor afhalen. Op deze manier vervallen de verzendkosten)
© 2018 - 2024 CreatiVy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel